CRAVE Digital – Umowa Dystrybucyjna z dnia 01.10.2019

Niniejsza Umowa Dystrybucyjna oraz warunki świadczenia usług (zwana dalej „Umową”) są wiążącą umową prawną między Tobą (osobą udzielającą Licencji, zwaną dalej „Licencjodawcą”) a CRAVE Entertainment L.L.C., spółką Wyoming (zwaną dalej „CRAVE Digital”, „Dystrybutor” lub „My”), dotyczącą korzystania z naszej usługi dystrybucji (zwaną dalej „Usługą”)  nagrań muzycznych (zwanych dalej „Nagraniami”) do wybranych platform streamingowych i sklepów cyfrowych (zwanych dalej „Sklepami Cyfrowymi”). 

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę, a także Politykę Prywatności, ponieważ wpływają one na Twoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa. Po zaakceptowaniu niniejszej Umowy automatycznie wejdzie ona w życie („Data wejścia w życie”). 

Dla potrzeb niniejszej Umowy ustalone zostały znaczenia dla wymienionych poniżej pojęć:

Artysta jest to osoba lub grupa osób wykonująca utwory muzyczne lub słowno-muzyczne

Singiel jest to krótkie wydawnictwo zawierające jeden utwór muzyczny lub słowno-muzyczny 

EP jest to wydawnictwo zawierające od dwóch do dziesięciu utworów muzycznych lub słowno-muzycznych

Album jest to wydawnictwo zawierające od jedenastu do dwudziestu utworów muzycznych lub słowno-muzycznych

Utwór jest to dostarczony artystyczny zapis wykonania kompozycji dźwiękowej, słownej, słowno-muzycznej lub muzycznej, oferowany do sprzedaży w formacie cyfrowym. Akceptujemy tylko i wyłącznie utwory w formacie WAV o wielkości maksymalnie 250 MB.

Spis Utworów obejmujący niniejszą Umowę zawarty jest w Formularzu Zgłoszeniowym, który jest jej integralną częścią. 

Okładka jest to utwór plastyczny będący okładką albumu muzycznego zawierającego dany Utwór lub stanowiący inną formę ilustracji związanej z Utworem lub jego wykonawcą, przekazany przez Licencjodawcę do Dystrybutora na zasadach określonych niniejszą Umową. 

Nagranie jest to Utwór wraz ze wszystkimi danymi, metadanymi, informacjami, plikami obrazów i wszelkimi innymi materiałami które dostarcza nam Licencjodawca

Sklepy Cyfrowe są to profesjonalne platformy zajmujące się transmisją i sprzedażą skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet na całym świecie. Lista autoryzowanych sklepów oferowanych obejmuje między innymi: Spotify, Tidal, Apple Music, iTunes, Dezeer, Amazon, Pandora, Napster, Tik Tok, MediaNet i 150 innych, mniejszych sklepów. Lista ta w przyszłości będzie rozszerzona o dodatkowe sklepy.

Witryna jest to strona internetowa Dystrybutora www.crave-digital.com.pl 

Formularz Zgłoszeniowy jest to formularz poprzez który należy zgłaszać Nagrania do dystrybucji: https://crave-digital.com.pl/formularz-zgloszeniowy 

Terytorium jest to terytorium na jakim dystrybuowane są Nagrania, w przypadku niniejszej Umowy Terytorium oznacza cały świat

 §1

Zawierając niniejszą Umowę, Licencjodawca oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i udziela CRAVE Digital wyłącznej Licencji w Okresie Obowiązywania i na całym Terytorium do:

 1. korzystania ze swoich Nagrań, w zakresie ich dystrybuowania do Sklepów Cyfrowych, które będą je sprzedawać lub udzielać sublicencji swoim Klientom za pomocą wszelkich odpowiednich formatów, konfiguracji, technologii i metod cyfrowych (w tym między innymi stałych pobrań, pobierania tymczasowego lub odtwarzania offline, interaktywnego i nieinteraktywnego przesyłania strumieniowego, usługi „skanuj i dopasuj” oraz usługi „w chmurze” do dowolnego urządzenia, które spełnia określone przez Sklepy Cyfrowe wymogi technologiczne (w tym między innymi do komputerów osobistych, tabletów oraz smartfonów).
 2. Autoryzowania Sklepów Cyfrowych do tworzenia, publicznego odtwarzania oraz udostępniania bezpłatnych podglądów Nagrań za pomocą formatu strumieniowego.
 3. Wyświetlania i wykorzystywania nazwy Artysty i/lub jego logotypu oraz wszystkich Okładek, tytułów Utworów, tytułów EP-ek i Albumów, wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych oraz danych wszystkich wykonawców, autorów Utworów, producentów, informacji zawartych w metadanych w Nagraniach lub w inny sposób udostępnionych przez Licencjodawcę, w naszej Witrynie, w witrynach i usługach Sklepów Cyfrowych oraz we wszelkich materiałach marketingowych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących naszej Usługi lub usług Sklepów Cyfrowych. Bez ograniczania powyższego, Sklepy Cyfrowe mogą (ale nie będą zobowiązane) tworzyć treści redakcyjne dotyczące Licencjodawcy i jego Utworów i/lub Nagrań oraz mogą je klasyfikować lub kategoryzować w celu włączenia do jednego lub więcej gatunków.
 4. Zbierania dochodów ze Sklepów Cyfrowych z tytułu eksploatacji Nagrań przekazanych nam przez Licencjodawcę.
 5. Powiadomienia Sklepów Cyfrowych i innych osób trzecich o naszych prawach i stosunkach wynikających z niniejszej Umowy oraz dołączenia pseudonimu Artysty i jego logo (jeśli je posiada) do dowolnej listy Licencjodawców CRAVE Digital. 

§2

 1. Akceptując niniejszą Umowę, Licencjodawca oświadcza, że posiada pełne, niczym nieograniczone, prawo do nagrywania, rozpowszechniania i zarabiania na Nagraniach, które dostarcza Dystrybutorowi. Licencjodawca nie może dostarczyć Dystrybutorowi Utworów, które są remiksami lub zawierają sample, do których nie posiada praw. To samo dotyczy grafik („Okładki”).
 2. Licencjodawca oświadcza, że jego Nagrania nie są i nigdy nie będą (a ich autoryzowane wykorzystanie przez CRAVE DIgital, Sklepy Cyfrowe i ich Klientów) naruszać praw autorskich, znaków towarowych, innej własności intelektualnej lub innych praw (w tym, bez ograniczeń, prawa do reklamy, prywatności lub praw moralnych) jakiejkolwiek strony trzeciej lub naruszać obowiązujący traktat, statut, prawo, porządek, zasadę lub inną regulację.
 3. Jeśli Licencjodawca zawiera niniejszą Umowę w imieniu jednej lub kilku osób, grupy, firmy lub innego podmiotu, to akceptując niniejszą Umowę, oświadcza i gwarantuje, że ma do tego odpowiednie upoważnienie i działa w imieniu wszystkich tych osób / podmiotów oraz oświadcza, że CRAVE Digital ma pełne prawo polegać na tym fakcie (w takim przypadku termin „Licencjodawca” obejmuje wszystkie takie osoby i podmioty). 
 4. Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dostarczone przez niego dane, metadane i informacje w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią są i będą prawdziwe, dokładne i kompletne, a w razie zajścia jakiejkolwiek zmiany, oświadcza, że dokonana ich aktualizacji w ciągu 7 dni od daty zajścia zmiany. 
 5. Licencjodawca oświadcza, że jakakolwiek sprzedaż, cesja, przeniesienie lub inne udzielenie praw do któregokolwiek z Utworów i/lub Nagrań będzie podlegać naszym prawom określonym w niniejszej Umowie.
 6. Licencjodawca zobowiązuje się i zgadza się nie wnosić roszczeń ani nie podejmować żadnych działań prawnych związanych z niniejszą Umową, przeciwko Sklepowi Cyfrowemu lub Usłudze CRAVE Digital, o ile podmioty te nie naruszają praw, które zostały przyznane CRAVE Digital na mocy niniejszej Umowy.
 7. Licencjodawca oświadcza, że nie istnieje żadna inna umowa i nie zawrze żadnej innej umowy ani nie wykona żadnego działania, które w istotny sposób zakłóci lub będzie niezgodne z prawami przyznanymi CRAVE Digital na mocy niniejszej Umowy. 

§3

 1. Aby zgłosić Nagranie do dystrybucji, Licencjodawca ma obowiązek wypełnić Formularz Zgłoszeniowy podany na stronie https://crave-digital.com.pl/formularz-zgloszeniowy a w nim wypisać wszelkie niezbędne informacje na temat Nagrań, na które udziela nam Licencji, takich jak: pseudonim/nazwę Artysty, imię i nazwisko wykonawcy Utworu, tytuł Singla/ EP-ki/Albumu, kolejność Utworów, tytuł każdego Utworu, gatunek, imiona i nazwiska autorów tekstu, imiona i nazwiska producentów podkładu muzycznego, datę premiery, kody ISRC/UPC a także wszelkie inne istotne informacje oraz informacje na temat Okładki. Nagrania należy dostarczyć poprzez wpisanie linku odsyłającego do internetowej platformy do darmowej wysyłki i pobierania plików (na przykład WeTransfer), w przeznaczonym na to polu w Formularzu Zgłoszeniowym. Należy również wskazać, czy nagranie zawiera wulgarne treści – w takim przypadku Sklep Cyfrowy może je odpowiednio oznaczyć.
 2. Licencjodawca oświadcza i gwarantuje, że pliki zawierające Nagrania, które przesyła lub w inny sposób nam dostarcza, nie zawierają i nie będą zawierać żadnych błędów, wirusów, koni trojańskich ani innych wad lub szkodliwych elementów lub ograniczeń zarządzania prawami cyfrowymi; nie podlegają żadnym możliwym lub rzeczywistym roszczeniom, sporom sądowym, postępowaniom administracyjnym lub innym działaniom w inny sposób niekorzystnym dla pełnego wykorzystania wszystkich praw i licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy.
 3. Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i musi uzyskać wszystkie konieczne prawa, licencje, zwolnienia, oświadczenia i zezwolenia niezbędne dla wszystkich swoich Nagrań, umożliwiające ich publikowanie na całym Terytorium, aby CRAVE Digital i wybrane Sklepy Cyfrowe mogły w pełni korzystać ze wszystkich praw wynikających z niniejszej Umowy, bez żadnych roszczeń, obciążeń ani innych ograniczeń. Przesłanie przez Licencjodawcę Nagrań i dostarczenie jakichkolwiek innych materiałów będzie równoznaczne z oświadczeniem, że Licencjodawca uzyskał wszelkie prawa wymagane i niezbędne dla CRAVE Digital i wybranych Sklepów Cyfrowych do sprzedaży, dystrybucji, publicznego odtwarzania, promowania i innych sposobów wykorzystywania Nagrań.
 4. CRAVE Digital oświadcza, że nie będzie posiadało ani nigdy rościło sobie praw do Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę. 

§4

 1. Dystrybutor zobowiązuje się do dostarczenia Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę do Sklepów Cyfrowych tak szybko, jak to możliwe. Jednak integracja, przetwarzanie i udostępnianie Nagrań w Sklepach Cyfrowych może zająć od kilku godzin do kilku tygodni, w zależności od konkretnego Sklepu Cyfrowego i terytorium. 
 2. CRAVE Digital będzie dystrybuować Nagrania przekazane przez Licencjodawcę do wybranych Sklepów Cyfrowych na całym świecie (Licencjodawca nie może wybrać tylko niektórych krajów lub terytoriów dla poszczególnych Nagrań).

§5

 1. Każdy Sklep Cyfrowy określi ceny i format a także inne warunki udostępniania Nagrań swoim Klientom, według własnego uznania i zgodnie z ich modelem biznesowym. Na przykład, w niektórych przypadkach Nagrania mogą być dostępne do stałego pobrania cyfrowego na zasadzie płatności za jednostkę, w innych Klienci mogą płacić miesięczną opłatę abonamentową, aby móc przesyłać strumieniowo lub tymczasowo pobierać Nagranie. Jako kolejny przykład, Sklepy Cyfrowe mogą również oferować Nagrania za darmo w celach promocyjnych, samodzielnie lub razem z innymi nagraniami, mogą objąć Nagranie (lub odmówić jego uwzględnienia) w promocjach marketingowych, mogą tworzyć treści redakcyjne dotyczące Nagrań i osób, które w Nagraniu występują, mogą również grupować Nagrania według gatunku lub innego oznaczenia, mogą tworzyć i zezwalać Klientom i innym osobom na słuchanie darmowego podglądu Nagrań, według własnego uznania. Licencjodawca może podać sugerowane ceny detaliczne dla niektórych Sklepów. Należy pamiętać, że ceny te są tylko sugestiami i chociaż Sklepy zazwyczaj stosują niestandardowe ceny, ostatecznie mogą wycenić Nagranie według własnego uznania. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co robią Sklepy Cyfrowe, a decydując się na konkretny Sklep Cyfrowy, Licencjodawca zgadza się akceptować i udostępniać Nagrania ich Klientom zgodnie ze strukturą cenową danego Sklepu, z ich praktykami i zasadami, a także zgodnie z umową z CRAVE Digital. 
 2. Sklepy Cyfrowe mogą odmówić udostępniania jednego lub większej ilości Nagrań, w ogóle lub na niektórych terytoriach, a także usunąć Nagrania w dowolnym momencie, zgodnie z ich zasadami i praktykami. Takie przypadki są niezależne od Dystrybutora i Dystrybutor nie ma na nie wpływu. Dystrybutor również może odmówić dystrybucji (lub wnieść o usunięcie ze Sklepów Cyfrowych) jednego lub większej ilości Nagrań z dowolnego lub wszystkich Sklepów Cyfrowych, jeśli otrzyma jakiekolwiek roszczenia prawne dotyczące tego Nagrania lub jeśli ma uzasadnione przekonanie, że mogą powstać jakiekolwiek roszczenia prawne lub problemy oraz jeśli Nagranie może naruszać warunki dowolnego Sklepu Cyfrowego, lub z jakiegokolwiek innego powodu, który może zaszkodzić naszym interesom, według naszej oceny biznesowej.
 3. Jeśli umowa zawarta pomiędzy Dystrybutorem a jakimkolwiek Sklepem Cyfrowym wygasa, jeśli ten Sklep Cyfrowy przestaje działać całkowicie lub na określonym terytorium, Nagrania przekazane przez Licencjodawcę nie będą już dostępne za pośrednictwem tego Sklepu Cyfrowego. 

§6

 1. Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe zapłacenie wszelkich opłat licencyjnych, w tym między innymi wszystkich opłat za prawa mechaniczne i wszelkie inne kwoty należne Artystom, producentom, licencjodawcom, właścicielom lub administratorom nagrań chronionych prawem autorskim (np. sampli) lub kompozycji muzycznych zawartych w Nagraniach i wszelkim innym współtwórcom, którym należą się tantiemy ze sprzedaży Nagrań. Ponadto, Licencjodawca zobowiązuje się dokonać wszelkich płatności, które mogą być wymagane na mocy związków lub innych układów zbiorowych mających zastosowanie dla Licencjodawcy lub stron trzecich, w tym także wszelkie tantiemy, które mogą być wymagane do zapłaty, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.
 2. Jeśli jakakolwiek część Nagrań przekazanych przez Licencjodawcę jest obecnie lub w przyszłości będzie administrowana na jakimkolwiek terytorium (terytoriach) przez dowolne towarzystwo zajmujące się prawami do odtwarzania lub przez jakiekolwiek inne towarzystwo windykacyjne, Licencjodawca zobowiązany jest do powiadomienia takich zewnętrznych towarzystw o niniejszej Umowie. Licencjodawca rozumie i potwierdza, że CRAVE Digital nie będzie dokonywało żadnych płatności w imieniu Licencjodawcy.

§7

 1. Płatność dokonywana na rzecz Licencjodawcy przez CRAVE Digital jest płatnością całościową, za którą Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym za płacenie i rozliczanie wszystkich obowiązujących podatków, taryf, licencjodawców, opłacenie autorów piosenek, wydawców, artystów, producentów i innych stron trzecich. CRAVE Digital nie udziela żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych ani innych – Licencjodawca zobowiązany jest skonsultować się ze swoimi doradcami w tych sprawach.
 2. Licencjodawca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Sklepy Cyfrowe mogą zatrzymać dla siebie część dochodu, który otrzymują od Klientów i mogą potrącać lub wstrzymywać kwoty, które wypłacają CRAVE Digital. Sumy zatrzymane przez Sklepy Cyfrowe mogą obejmować, bez ograniczeń, podatki i taryfy, opłaty administracyjne, tantiemy lub opłaty wypłacane stronom trzecim, opłaty za przelew bankowy oraz opłaty za przetwarzanie kart kredytowych i obciążenia zwrotne. CRAVE Digital ma prawo polegać na płatnościach, rachunkach i raportach otrzymanych ze Sklepów Cyfrowych. Wszelkie sprzeciwy związane z oświadczeniami księgowymi lub wynikającymi z nich procesami muszą być wniesione i / lub wszczęte nie później niż w ciągu jednego (1) roku od daty wydania raportu, a Licencjodawca zrzeka się wszelkich dłuższych przedawnień, które mogą być dozwolone zgodnie z prawem. Licencjodawca nie będzie mieć prawa do inspekcji ani audytu rozliczeń księgowych CRAVE Digital, ani rozliczeń księgowych Sklepów Cyfrowych.
 3. Podział procentowy z uzyskanych tantiem rozdzielany pomiędzy CRAVE Digital a Licencjodawcę ustalany jest indywidualnie z każdym Licencjodawcą, w indywidualnej korespondencji mailowej. Wszelka wcześniejsza lub równoczesna korespondencja dotycząca podziału procentowego z tantiem jest uzupełnieniem niniejszej Umowy. 
 4. Po otrzymaniu płatności za dany okres rozliczeniowy ze Sklepu Cyfrowego Licencjodawca zostanie powiadomiony o tym drogą mailową i zostanie mu przedstawiony otrzymany ze Sklepów Cyfrowych raport. Na jego podstawie dokonywana będzie wypłata należnych środków. Licencjodawca następnie musi wyrazić chęć otrzymania wypłaty drogą mailową poprzez wypełnienie Formularza Wypłaty. Wypłatę można zlecić, gdy kwota zebranych tantiem osiągnie kwotę minimum 50 PLN. 
 5. Jeśli Licencjodawca działa w imieniu grupy, firmy, spółki osobowej lub innego podmiotu niż on sam, będzie on odpowiedzialny za płacenie komukolwiek innemu. CRAVE Digital będzie dokonywać płatności tylko na rzecz indywidualnego Licencjodawcy, który zaakceptował niniejszą Umowę.
 6. CRAVE Digital dokonuje płatności za pośrednictwem PayPal i może odliczyć opłaty poniesione w związku z przekazywaniem płatności. Obowiązkiem Licencjodawcy jest upewnienie się, że podana przez niego metoda płatności działa. W Okresie Obowiązywania możemy zmienić lub dodać dodatkowe metody płatności.
 7. CRAVE Digital komunikuje się z Licencjodawcą za pośrednictwem poczty e-mail. Licencjodawca ma obowiązek podać aktualne i aktywne konto e-mail, aby otrzymywać od nas ważne informacje. 

§8

 1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy i naszej Usługi („Okres Obowiązywania”) rozpocznie się z Datą wejścia w życie i będzie obowiązywał przez czas nieokreślony, chyba że zostanie rozwiązany wcześniej. W przypadku chęci wypowiedzenia Okresu Obowiązywania należy skontaktować się pod adresem digital@crave.com.pl. Nagrania zostaną usunięte przez Dystrybutora w przeciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia mailowego. 
 2. CRAVE Digital może wypowiedzieć Okres Obowiązywania z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeżeli możemy w uzasadniony sposób sądzić, że Licencjodawca lub którekolwiek z jego Nagrań lub innych treści naruszyło niniejszą Umowę lub warunki jakiegokolwiek Sklepu Cyfrowego, że Licencjodawca lub którekolwiek z jego Nagrań naruszają prawa intelektualne, własnościowe lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, jeśli zgłoszą to Sklepy Cyfrowe lub Sąd, gdy Sklepy Cyfrowe kategorycznie nie zaakceptują treści przekazanych przez Licencjodawcę, lub gdy w inny sposób Licencjodawca nadużywa Usługi lub zasad dowolnego Sklepu Cyfrowego lub gdy angażuje się w oszukańcze lub nielegalne czynności. 
 3. Dystrybutor może również wypowiedzieć Okres Obowiązywania, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Usługa zostanie przerwana.
 4. Po zakończeniu Okresu Obowiązywania powiadomimy wszystkie stosowne Sklepy Cyfrowe o usunięciu Nagrań i nie będziemy mieć żadnych innych zobowiązań poza rozliczeniem i zapłaceniem za środki zarobione w trakcie Okresu Obowiązywania. Klienci, którzy pobrali lub w inny sposób uzyskali dostęp do tychże Nagrań, mogą zachować i kontynuować słuchanie tych Nagrań, nawet po upływie Okresu Obowiązywania niniejszej Umowy.

§9

CRAVE Digital zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy. W takim przypadku Licencjodawca zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą mailową. Jeśli Licencjodawca nie wyraża zgody na zmienioną Umowę ma obowiązek poinformować o tym Dystrybutora drogą mailową, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania nowej Umowy. Nie otrzymanie zwrotnej informacji po tym czasie zostanie uznane za akceptację nowych warunków. 

§10

Licencjodawca oświadcza, że przeczytał i w pełni zrozumiał niniejszą Umowę.